МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ “ОБЗОРЧЕ”

М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ „ОБЗОРЧЕ”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въведение

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.

Повишаването на качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между проверените традиции на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии.

Мерките за повишаване на качеството на образованието са съобразени с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование, за модернизиране на образователната система и с общия интерес – детската градина да се превърне в привлекателна среда за обучение, възпитание и социализация на децата и активен участник в модели за „учене през целия живот”

Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.

Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва ежегодно от комисия в детската градина, чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина.

Областите, които подлежат на самооценяване, са:

 • Управлението – Ефективно разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в институцията. Взаимодействие на детската градина с родителската общност. Дейността на Обществения съвет към детската градина.
 • Образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация;
 • Взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.

Етапи на самооценяването :

 • Определяне на работната група;
 • Обучение на членовете на работната група;
 • Подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване;
 • Провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически специалисти и родителите;
 • Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията
 • Провеждане на самооценяването;
 • Обработване на информацията от проведеното самооценяване;
 • Анализиране на получените резултати от самооценяването;
 • Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образованието, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване;
 • Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и постиженията, от проведената дейност от самооценяването;
 • Утвърждаване на доклада от самооценяването.

Докладът от самооценяването съдържа:

 • Информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина през периода на самооценяването;
 • Данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • Данни за резултатите от самооценяването,
 • Сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;
 • Анализ на резултатите от самооценяването;
 • Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.

Новата концепция за подобряване на качеството на образованието изисква положителни промени в областите:

 • управление на образованието – гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието;
 • образователна среда – изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и умения; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии;
 • учителска професия – целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите;
 • мониторинг – създаване на системи за ефективно измерване на образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната институция.

 

Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в Детска градина”Обзорче” се основават на:

Закона за предучилищното и училищното образование,

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020)

Наредба № 5 на МОН за детските градини

 

ВИЗИЯ

Високото качество на обучението, възпитанието и социализацията на децата от детската градина за превръщането и в привлекателна образователно-възпитателна и културна институция в района.

Детското заведение като институция осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализира децата според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на българските традиционни ценности и общите човешки и демократични ценности на обединена Европа. Да развива индивидуалността и творческите заложби на всички деца, за да посрещнат предизвикателствата на своето време да правят своя избор в бъдеще.

Професионализмът и отговорността на педагогическия колектив допринасят за постигане на високи резултати в образователно възпитателния процес.

Приоритетни направления:

 • Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация от детската градина.
 • Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите.
 • Утвърждаване на детската градина като иновативен център за образование, възпитание и социализация на децата .
 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание.
 • Удовлетворяване на образователните потребности на талантливи деца.
 • Постигане на високи резултати от вътрешно и външно оценяване..
 • Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност.
 • Подобрение във външната и вътрешната среда на детската градина.
 • Разработване на собствени програми и системи

 Програма за превенция на напускане на деца от подготвителните групи на детската градина

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщване на децата към образователния процес

 Механизъм за противодействие на насилието

 Етичен кодекс

 Базисни правила за поведение в групите

 

ІІ   ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ ДГ”Обзорче”

Повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитание и социализация

Цели:

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация.

2.Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демокрация, гражданска отговорност и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

3.По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение (интерактивност, иновативност, проектна работа).

Дейности за постигане на целите:

 • Повишаване познавателната активност на децата при педагогическото взаимодействие
 • Създаване на условия за изяви на децата.
 • Повишаване качеството на публичните изяви на децата.
 • Осъществяване на допълнителна работа с децата. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението;
 • Поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическата им приложимост ;
 • Използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване и усвояване на знания;
 • Извършване на ефективна диференцирана работа с деца със СОП;
 • Стриктно спазване на изискванията:за безопасност на труда и Правилника за вътрешния ред, закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и непедагогически персонал; здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 • Засилване взаимодействието с родителите и други заинтересовани представители на общността;
 • Използване на създадени мултимедийни материали;
 • Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие;

 

Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите

Цели:

1.Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в детската градина.

 1. Продължаване /Оптимизиране/ структурата на изградената система за квалификация.
 2. Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството на резултатите.

Дейности за постигане на целите:

 • Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 • Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен за всеки член на педагогическата колегия.
 • Създаване на условия за повишаване реалните резултати от възпитанието и обучението – засилване качеството на предварителната подготовка, спазване задълженията, произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.
 • Обмен на информация и съобщения чрез електронната поща.
 • Участие във формите за квалификация, организирани на регионално и национално ниво.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
 • Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

 

Утвърждаване на детската градина, като прилагащо иновативни подходи:

 Цели:

1.Използване на иновативни технологии;

2.Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на детската градина;

Дейности за постигане на целите:

 • Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии;
 • Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение
 • Организиране „Ден на отворените врати” в детската градина.
 • Изготвяне и издаване на информационни, рекламни и други видове табла, рекламни материали и електронни информационни средства, поддържа се динамичен сайт на детската градина.

 

Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание

 Цели:

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация

2.Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация

3.Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП

 

 

 

 

Дейности за постигане на целите:

 • Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход.
 • Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата.
 • Работа в мултиетническа среда
 • Работа с деца със специални образователни потребности
 • Изграждане на действаща система от консултации за детската градина.
 • Интегрирано обучение на деца със СОП или хронични заболявания и деца от уязвими групи
 • Стимулиране участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи на различните етноси

Удовлетворяване на образователните потребности на даровити деца

 Цели:

1.Откриване на талантливи деца и насърчаване да развиват потенциала си.

2.Създаване на условия за изява на даровити деца в съответствие с техните желания и възможности.

 1. Развиване ефективността на връзката учител – родител.

4.Чрез творческото развитие на децата да се работи активно в посока утвърждаване на детската градина не само като образователен, но и като духовен и културен център.

Дейности за постигане на целите:

 • Изграждане на подходяща среда за даровити деца чрез активното съдействие на педагогическата колегия.
 • Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на различни нива – конкурси, пленери, състезания, олимпиади и други.
 • Информиране и мотивиране на даровити деца за кандидатстване в програми с финансова подкрепа.

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност

 Цели:

1.Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

2.Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО.

3.Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

4.Спазване на единни педагогични изисквания и стандарти за поведение и успеваемост.

Дейности за постигане на целите:

 • Повишаване на уменията за работа с родители.
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с родителите на децата.
 • Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;участие в родителските срещи; присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им; консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист; запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния ред в детската градина;
 • Педагогическата колегия периодично и своевременно да предоставя информация за успеха и развитието на децата в образователно-възпитателния процес;
 • Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага
 • Участие на родители в отбелязване на празници, изяви, годишнини и посещение на културни институции

 

 

 

 

Подобрения във външната и вътрешната среда на детската градина

 Цели:

1.Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност.

2.Подобряване равнището на административно обслужване.

3.Естетизация на околната среда.

4.Осигуряване на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС

Дейности за постигане на целите:

А/ Подобрения във външната среда:

 • Поддръжка на зелените площи, Оформяне на двора на детската градина
 • Поддръжка на състоянието на външната среда.

Б/. Подобрения във вътрешната среда:

 • Планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – обзавеждане на стаи, кабинети, коридори.
 • Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Поддържане на модерна ИКТ среда:
 • Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
 • Актуализиране на иновативните технологии в образованието.
 • Активно участие в електронната свързаност на образователните институции.