ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичен кодекс на работещите в Детска градина “Обзорче”

Въведение:

Етичният кодекс определя стандартите за етично поведение на работещите в
Детска градина “Обзорче”

Има за цел:

  • Да представи основните ценности и принципи, които работещите в Детска градина”Обзорче” трябва да знаят и спазват в своята практика;
  • Да утвърди волята и стремежа за етичност в практическата дейност;
  • Да насочва поведението и подпомогне служителите в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;
  • Да очертае моралните отговорности на служителите: към детето, към семейството, в междуличностините взаимоотношения и към обществото.

Раздел І
Основни положения:

Служителите в Детска градина”Обзорче” изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека;
Чл.2. Семейството е най- естествената среда за развитието на детето;
Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност;
Чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на:
свобода на изразяване на мнение;
свобода на мисълта, съвестта и религия;
формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно;
Чл.5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие;
Чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Чл.7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
Чл.8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето;
Чл.9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация;
Чл.10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила;
Чл.11.Всички служители трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества и в поведението си следва да се ръководят от следните принципи:
Законност – спазване на законите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи дейността в системата на образованието и детската градина;
Лоялност – към интересите на обществото, към институцията, към колегите;
Честност – във всичките си действия служителите да имат честно и отговорно поведение;
Безпристрастност – служителите да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия или неприязън;
Отговорност – служителите да се ръководят от отговорностите пред обществото и важността на поетите функции, които изпълняват.

Раздел ІІ
Морални отговорности към детето

Чл.12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Чл.13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл.14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл.16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
Чл.17. Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл.18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
Чл.19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
Чл.20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
Чл.21. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
Чл.22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл.23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл.24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ
Морални отговорности към семейството

Чл.25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието на децата.
Чл.26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл.27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.
Чл.28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.
Чл.29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.
Чл.30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
Чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.
Чл.33. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.
Чл.34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

Раздел ІV
Морални отговорности към колегията, лично и професионално поведение

Чл.35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, да се отнасяме към колегите си по начин, който не накърнява личното им достойнство, да не причиняваме конфликти и не нарушаваме техните права и законни интереси.
Чл.36. Да се отнасяме към колегите си честно, почтено, уважавайки тяхното мнение и личен живот.
Чл.37. Да работим за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията.
Чл.38. Да не допускаме на работното си място поведение, несъвместимо с морала и добрите нрави, да избягваме в поведението си конфликтни ситуации, при възникването им да запазваме спокойствие и контролираме поведението си.
Чл.38. Да спазваме служебната йерархия и да изпълняваме законосъобразните разпореждания на висшестоящите органи.
Чл.39. Да не допускаме да бъдем поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху безпристрастното, професионално и непредубедено изпълнение на служебните ни задължения.
Чл.40. Да не изразяваме лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на детската градина или да даваме мнения по въпроси, извън нашата компетентност.
Чл.41. При изпълнение на служебните си задължения, да опазваме повереното имущество и изразходваме материалните ресурси с грижата на добър стопанин.
Чл.42. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Да не предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност
Раздел V
Морални отговорности към обществото

Чл.43. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.
Чл.44. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.
Чл.45. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
Чл.46. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл.47. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Задължавам се:

Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
Да работя в интерес на детето.
В работата си да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила/кодекс/.
Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.
Да спазвам златните правила за учители и родители, приети на Педагогически съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1.Нстоящия правилник се основава на Конституцията на РБългария, ЗПУО,Етичния кодекс на работещите с деца, Правилника за вътрешния ред за дейността на детската градина.
2.При нарушение на настоящия правилник работещите в детското заведение подлежат на наказания,съгласно КТ.